+387 60 32 93 486 casopis@vrelo.ba

Vrelo br. 4. godina 2022.

Nova zapažanja –

Gdje je kamenolom na kojem su klesani steći na Presjeci iznad Ustikoline? Kakvo je stanje danas?

Mirnes Hasanspahić

Datum objavljivanja: 13.2.2023.

Ovaj članak možete čitati i u PDF, uskoro…

PDF
Nedovršen stećak na kamenolomu
Drugi nedovršeni stećak

Podaci o kamenolomima i lokacijama gdje su steći klesani veoma su važni za sagledavanje cijele problematike vezane za pojavu i nastanak stećaka kao srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. No, međutim, ti podaci su veoma oskudni, u literaturi se pojavljuju ponekad, stariji autori su boreći se da prikupe sto vise podataka o samim lokacijama sa stećcima, nisu uspijevali da ,uhvate, i podatke o lokacijama gdje je pribavljan materijal i gdje su stećci klesani i obrađivani i sl.

U kraškim područjima gdje kamena krečnjačka u izobilju (od tog kamena je većina stećaka i isklesana), malo je teže pronaći te lokacije jer materijala ima na sve strane, a u područjima gdje je krečnjačka manje lakše je uočiti kamenolom iz kojeg su vađeni kameni blokovi od kojih su klesani steći. Obično ti kamenolomi nisu puno udaljeni od same nekropole, svega nekoliko stotina metara. Tako je i u ovom primjeru.

U literaturi je ova velika nekropola evidentirana pod nazivom Strmac (po najbližem naselju), odnosno brdo Presjeka (Bešlagić, 1971. 274.) sa ukupno 234 stećka, sjeverno i južno od puta. Nekropola je sada puno zarasla u nisku vegetaciju i mahovinu, bez čišćenja od vegetacije nije moguće uraditi reviziju brojnog stanja stećaka na nekropoli.

Kamenolom se nalazi sjeveroistočno od nekropole u pravcu naselja Kreča. Uz kamenolom se nalaze dva stećka koji su nedovršeni. Jedan je u obliku sanduka, ali je dijelom utonuo u tlo i ima nekoliko velikih napuknuća, vjerovatno je klesar odustao od završetka stećka. Drugi stećak je u obliku sanduka sa postoljem. Postolje je fino vidljivo s jedne strane. Veliki dio stećka je odlomljen, ne znamo da li prilikom klesanja ili nekada poslije. No, teško sada možemo znati da li su ova dva nedovršena stećka ubrojana u nekropolu Strmac. Zapadno od ove nekropole, na brdu Presjeka nalazi se još jedna manja nekropola stećaka koja nije evidentirana u literaturi. Biće potrebno detaljno je pregledati.

Iznad kamenoloma je uzvišenje koje je i na starim i na novim topografskim kartama upisano kao Gradina. Sve ovo govori da je srednjovjekovno naselje bilo tu u blizini.

 

Literatura:

Bešlagić Š., 1971. Stećci : kataloško-topografski pregled. Sarajevo: „Veselin Masleša“, str. 274.

Položaj nekropole i puteva koji se ukrštaju. Naknadnim proširenjem puteva jedan dio stećaka je uništen.