+387 60 32 93 486 casopis@vrelo.ba

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

821.163.4(497.6)-32

MIOVČIĆ, Sreten
Autobiografske priče / Sreten Miovčić. – Sarajevo : Vrelo – Udruženje građana za istraživanje tradicionalnog načina života i kulturnog naslijeđa, 2020. – 477 str. ; 21 cm

ISBN 978-9926-8472-0-3

COBISS.BH-ID 38919942

———————————–

Vrelo