+387 60 32 93 486 casopis@vrelo.ba

Vrelo, god. I, br. 1. 2020.

Jednu majsku subotu, dok se je zbog pandemije ograničenost kretanja još uvijek preporučivala, sunčani dan je mamio i nagovarao da ta preporuka nije preporučljiva na ovako lijepom danu. Već ranije sam sa prijateljem dogovorio da ćemo nekada otići  pogledati neke stare nadgrobne nišane u širem rajonu naselja Budmolića (okolina Tarčina) zapadno od Sarajeva. Tako da je ova majsko-ramazanska subota bila idealna za prošetati podno zapadnih strana Bjelašnice gdje se nalazi ciljana lokacija sa nišanima.

Mirnes Hasanspahić

Pogled na nekropolu
Uzglavni nišani iznad južnog groba, bogato ukrašen. Na fotografiji možete da vidite sve njegove strane.
Podnožni nišani iznad južnog groba, ukrasi sa istočne i zapadne strane.
Uzglavni nišan na srednjem grobu
Podnožni nišani iznad srednjeg groba
Nišani iznad sjevernog mezara
Istočno od grobova koji su obilježeni nišanima, nalazi se nekoliko grobova koji su samo ograđeni santračem od neotesanog kamena

Svatovsko groblje

Nazivom ”Svatovsko groblje” ovog starog muslimanskog mezarja i legendom koja je vezana za tu lokaciju nećemo se ovdje posebno baviti. To je narodna legenda koja je najčešće rasprostranjena legenda vezana za stara groblja, ne samo na prostoru Bosne, nego i na širem dinarskom prostoru. Također, nećemo se baviti simbolikom njihovih ukrasa, opisat ćemo njihove karakteristike uz priložene fotografije i iznijeti još neka zapažanja.

Lokacija se nalazi u podnožju zapadnih padina planine Bjelašnice, ne toliko daleko od puta Tarčin – Lanište – Zelene njive (glavni šumski put kojim se iz Tarčina, preko Laništa izlazi na zapadni dio Bjelašnice, na široki prostor Radobolja). Usmeni izvori lokaciju nazivaju Željkovo brdo, a dok je na topografskoj karti upisana kao Ragalj. Na kraju su date koordinate i link koji vodi tačno na lokaciju na Google Mape.

Ovi nadgrobni spomenici nišani nisu u literaturi spominjani sve do skorašnjeg izdanja monografije o Hadžićima, gdje su ukratko opisani zajedno sa još nekim nišanima iz bliskog vremenskog perioda a koji se nalaze u okolini Hadžića. Mi ćemo na ovom mjestu dopuniti dosadašnja saznanja (Aladžuz, 2017. 141.) i detaljnije se pozabaviti ovim nišanima, njihovim ukrasima, oblicima i ostalih karakteristikama vezanim za ovu vrstu nadgrobnih spomenika.

Prije nego što počnemo detaljisati oko nišana, bitno je spomenuti da na široj lokaciji, tačnije oko 50 metara na sjevernu stranu od tri centralna mezara sa nišanima, nalaze se dvije kamene ploče, koje su skoro potpuno prekrivene vegetacijom i humusom. Na njima se pomalo naziru bridovi po kojima se može uočiti da su kamene ploče obrađivane. Da li se radi doista o dva stećka koji su u obliku ploče, ne može se pouzdano tvrditi bez da se ne očisti i ukloni vegetacija i humus sa njih. Sa druge, južne strane, na udaljenosti od oko 150 metara od pomenuta tri centralna mezara, nalazi se još jedan mezar sa malim nišanima. Uzglavni nišan je sa malim turbanom koji je nekada odbijen i oštećen, a podnožni je neoštećen jednostavne izvedbe na sljeme. Orijentacija ovog groba je pravilna, odnosno odgovara muslimanskoj orijentaciji grobova. Pored ovog groba vidljiv je još jedan koji je samo ograđen utonulim santračem i može se primijetiti još nekoliko ulegnuća u tlu što mogu biti grobovi ali bez da su označeni. Sve ovo govori da je lokacija korištena za ukop kroz duži vremenski period. Kontinuitet ukopa je pojava koja je vrlo često vezana za ovakve lokacije i ovo naravno nije jedini slučaj.

Stari nišani

Na lokaciji gdje se nalaze stari nišani ukupno su sa nišanima označena tri groba/mezara, na kojima su sačuvana po oba para nišana. Jedan od nišana, uzglavni na južnom mezaru je nekada prelomljen. Gornji dio je naknadno uspravljen i ponovo usađen na mjestu gdje je i bio, a donji dio nalazi se iznad tla pored uzglavnog. Da se radi o dva dijela jednog nišana, ustanovili smo mjerenjem dimenzija širine i debljine nišana, a i bridovi su na oba dijela jednaki. Na donjem dijelu je vidljivo da na jednom kraju širi  to je dio koji je bio usađen u tlo (postolje). Pored ova tri groba sa nišanima, istočno od njih, vidljiva su još dva groba koji su samo ograđeni santračem od neotesanog kamena. Dimenzije ova dva groba su približne dimenzijama grobova sa nišanima. Također, grobovi sa nišanima su ograđeni na isti način kao i grobovi bez nišana, tako da odgovaraju približnom vremenskom periodu. Svi nišani su klesani od krečnjačkog kamena kakav prevladava u okolini.

Orijentacija svih grobova je istok-zapad, što u potpunosti ne odgovara muslimanskoj tradiciji orijentacije grobova, a što se može smatrati zadržavanje neke tradicije iz predislamskog doba na ovim prostorima. Ovu pojavu treba i dalje pratiti.

Južni grob

Iznad južnog groba su nišani koji su najbogatije ukrašeni. Uzglavni nišan, za koji smo već rekli da je prelomljen, je nišan koji se na vrhu završava na sljeme. Dio koji je uspravan visine je 78 cm, a osnova mu je 37×23 cm. Osnova je istih dimenzija na odlomljenom dijelu koji se nalazi pored nišana. Pošto je uzglavni nišan prelomljen i niži je od podnožnog te su ne srazmjerni po visini.  Uzglavni nišan je ukrašen sa svih strana osim sa južne strane. Na zapadnoj široj strani izvedeni su ukrasi pravilnog kruga tankom urezanom linijom i polumjeseca plastično (slika pored). Na toj istoj strani zabat u vrhu nišana je izveden udubljeno kao jednakostranični trougao. U vrhu tog trougla je ukras polujabuke/polukugle (prečnika 3 cm). Ovaj ukras je prisutan više puta na nišanima ove lokacije i manjeg je prečnika od uobičajenih dimenzija kakav se obično može vidjeti na nišanima.

Na obje krovne strane je pravougaono udubljenje, na udubljenju je sa južne strane jedna polujabuka/polukugla, a na sjevernoj strani su dvije.

Na istočnoj strani nišana, na tijelu nišana nema ukrasa, a u zabatu kao i na zapadnoj strani je udubljeni jednakostranični trougao sa tri polujabuke. Ukupno na cijelom nišanu je 7 polujabuka.

Sjeverna strana nišana je ukrašena sa predstavom mača okrenutim ka tlu. Štitnici na dršci mača su okrenuti ka dole (suprotno od rukohvata). Ukras je urezan tankom linijom. Mač nije vidljiv u cijelosti, jer je nakon naknadnog usađivanja nišana donji dio mača ostao u tlu. Ovakav isti mač je evidentiran još na nekoliko lokacija koje nisu geografski daleko. Spomenut ćemo neke: to je na jednom nišanu u Fatića groblju (kod naselja Gavrići, pored puta prema Ormanju) – (Mujezinović, 1997, Tom II, 23.; Aladžuz, 2017.147.), u mezarju iznad sela Musići (Hadžići) – (Aladžuz, 2017.150.) i na jednom nišanu sa turbanom iznad naselja Ilovice (kod Trnova) kojeg smo evidentirali 2019. godine, a koji se ne spominje nigdje u literaturi.

Podnožni nišan je istog oblika ka i uzglavni. Nišan je visok 127 cm, osnova u dnu nišana je  34×32 cm, a prema gore se nišan malo širi i osnova mu je 41×23 cm. Kao i kod uzglavnog nišana i na ovom u zabatu sljemenskog završetka na obje strane je trouglasto u dubljenje sa po jednom polujabukom u sredini trougla. Ukrašene su šire strane, a dok bočne uže nemaju ukrasa. Na širim stranama ovog nišana nalaze se zanimljivi ukrasi. Na istočnoj strani je pravougaono odubljenje 50×23 cm (u gornjem dijelu je pravougaonik nešto širi 50×23 cm) u udubljenju su tri pravilno raspoređene polujabuke.  Na zapadnoj strani nišana je isto pravougaono udubljenje (54×22 cm) u njemu su tri polujabuke koje su podijeljene kratkom ispupčenom linijom (13×3 cm) – (slika pored). Kao i na uzglavnom nišanu sve ove polujabuke su prečnika 3 cm. Ukupno je na cijelom nišanu 8 polujabuka.

Srednji grob

Srednji grob od centralna tri obilježen je sa dva nišana. Uzglavni nišan sa turbanom je najvisočiji i najmonumentalniji od ostalih spomenika, a podnožni nišan je piramidalnog završetka i nešto niži.

Uzglavni je visok 160 cm, osnova mu je  40×38 cm, prema vrhu se debljina nišana vrlo malo širi. Turban ima karakteristike starih nišana sa turbanom iz početka perioda klesanja turbana na nišanima. Relativno je nepravilnog oblika, tj. nema jajast oblik, nego je u dnu širi u odnosu na vrh turbana. Vrat ispod turbana je širok skoro koliko i tijelo nišana i samo je malo uži od samog turbana. Mudžavez (mala završna kapica) na turbanu je potpuno očuvan. Ukrašena je istočna strana nišana. Gornji ukras je pravilan krug urezan tankom linijom isti kao i kod uzglavnog nišana na južnom grobu kojeg smo već opisali. Ispod kruga je prikazan polumjesec čiji si krakovi okrenuti u desnu stranu kada se posmatra ukras. Uz polumjesec su tri polujabuke.

Podnožni nišan na ovom grobu je visok 134 cm, osnova mu je u dnu 37×22 cm, a prema vrhu se blago širi. Skromno je ukrašen. Na njegovoj istočnoj strani nalazi se ukras sa dvije jednake male ‘rozete’, postavljene jedna pored druge. Ukras rozete obično se kaže za slične ukrase gdje rozetu čine listovi ili krakovi okruženi kružnicom. Ove rozete čine urezane četiri unakrsne kratke linije (ili ukupno 8 krakova) koje nisu okružene kružnicom. Dužina unakrsnih linija je 10 cm. Ukras je izveden urezivanjem. Na vrhu piramidalnog završetka je vjerovatno nekada bila polujabuka, ali se vidi da vrh ima oštećenja.

Sjeverni grob

Sjeverni grob je obilježen sa dva nišana. Ovi nišani su najskromnije ukrašeni. Uzglavni nisan je visok 103 cm, osnove 35×18 cm, može se smatrati da je u obliku stele, jer njegova širina dominira u odnosu na debljinu. Završava se piramidalno sa blago zaobljenim piramidalnim površinama ka vrhu. Ima malo oštećenje na samom završetku, tako da se ne može pouzdano smatrati da li je na vrhu imao polujabuku ili nije. Na sjevernoj, južnoj užoj na zapadnoj široj piramidalnoj strani je po jedna polujabuka.

Podnožni nišan je istog oblika, visok 72 cm, osnove 17×35 cm. Ovaj nišan se završava zarubljenom piramidom, ali za razliku od uzglavnog piramidalne strane se oštro prelamaju od tijela nišana ka vrhu. Na vrhu nišana je lijepo izvedene polujabuka (prečnika 10 cm) postavljena na gornjoj ravnoj površini zarubljene piramide.

Na kraju

Definitivno se radi o nadgrobnim spomenicima nišanima iz ranog osmanskog perioda iz 16. stoljeća, vrijeme kada se još uvijek zadržavaju neki segmenti tradicije kod klesanja i ukrašavanja nadgrobnih spomenika iz srednjovjekovnog perioda. Tipični su nišani ovog perioda i ne razlikuju se puno od ostalih iz istog perioda srednje i istočne Bosne gdje ih najviše i ima. Vjerovatno se radi o ukopu bogatijih ljudi tog doba koju su (ili njihovi nasljednici) imali novaca da plate najskuplje klesare i nadgrobne spomenike, jer se radi o estetskim u tvrdom kamenu oblikovanim spomenicima.

S obzirom na to da ovi nadgrobni spomenici nisu dovoljno terenski istraženi, orijentacija ovih grobova je segment koji će se moći i morati posebno analizirati kada se sagleda cijeli prostor rasprostiranja ovakvih nadgrobnih spomenika iz istih i bliskih vremenskih perioda. To se odnosi i na ukrase i njihovu simboliku i ostale pojave koje se javljaju uz njih. Biće potrebno još terenskih istraživačkih koraka.

 

Geografski podaci o lokaciji:

Google Mape – link.

Koordinate loakacije: 43°44'59.5_N, 18°06'10.7_E

 

Literatura:

Aladžuz Vahid, 2017. ”Monografija Hadžići – od nastarijih vremena do agresije na BiH 1992. godine”, Drugo dopunjeno izdanje, Općina Hadžići, Hadžići; dostupno na: https://issuu.com/amarildobule/docs/monografija_had__i__i [pregledano: 10.5.2020.];

Mujezinović Mehmed, 1997. Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine, Knjiga II – istočna i centralna Bosna, Sarajevo.

***

Stari nišani iznad sela Budmolića kod Tarčina

***

Pogled ka Ragalju, u pozadini zapadni obronci planine Bjelašnice