+387 60 32 93 486 casopis@vrelo.ba

Vrelo br. 4. godina 2022.

Selo koje je od Trnova udaljeno oko 3 km na zapadnu stranu. Uz naselje se nalaze četiri lokacije sa srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima stećcima. Terenski smo posjetili sve lokacije i uradili detaljnu analizu nekropola stećaka, pa ćemo ovdje uraditi malu korekciju osnovnih podataka iz literature i dopuniti ih.

Mirnes Hasanspahić

Objavljeno: 6.2.2023.

Ovaj članak možete čitati i u PDF, uskoro…

PDF
Put je nekropolu podijelio na dva dijela, vrlo česta pojava

 🙁

Nekuk kod Stoca, ruka koja drži mač uperen u glavu tačnije u otvorena usta slične životinje (Bešlagić, 1958. 157.; Wenzel, 1964.303. Tab. LXXIX).
Dio nekropole u savremenom pravoslavnom groblju
Ukrašeni stećak
Možda prahistorijska grobnica ispod stećaka

Najbrojnija nekropola nalazi se jugoistočno od sela, na udaljenosti oko 1 km, uz savremeno pravoslavno groblje. Manji dio nekropole je u pravoslovanom groblju, a veći dio je ispod puta.

Sasvim blizu je i staro muslimansko groblje sa nišanima koji su ukrašeni motivima topuza, sablje, luka i jabuka (Bešlagić, 1967., 102.; Bešlagić, 1971.,179.), o njima ćemo pisati kasnije. Uz ovo staro nalazi i savremeno muslimansko mezarje. Jedan masivni kameni blok, koji je vjerovatno stećak u obliku sanduka, koristi se kao mejtaš u muslimanskom mezarju. Na jednoj kračoj čeonoj strani je oštećen ili prelomljen/skraćen, dok je na svim ostalim stranama zadržao uglačanu obradu bez oštećenja. Pošto smo na nekropoli evidentirali 66 spomenika, a po padacima iz literature ih je bilo 67, očito je da je ovaj stećak u međuvremenu snešen sa nekropole u lokalno mezarje i danas se koristi kao mejtaš. Mejtaš (tur.) je uzdignuti kameni ili betonski stol na koji se postavi sanduk/tabut sa tijelom umrlog dok se obavi dženaza (muslimanska molitva prije ukopa).

U literaturi je navedeno da nema ukrašenih stećaka na ovoj nekropoli (Bešlagić, 1967., 102.; Bešlagić, 1971. 179.), ovdje ćemo ispraviti tu grešku. Ipak je jedan stećak ukrašen, on se nalazi u donjem dijelu nekropole. To je stećak u obliku sanduka, lijepe obrade. Na jugoistočnoj strani brida gdje se spajaju čeona jugoistočna strana i krovna ravna, malo je brušen, dok su ostali bridovi na stećku sasvim normalni. Ukras je izveden na krovnoj ravnoj strani. Cijela strana je uokvirena sa duplom linijom širokoj oko 10 cm i duple linije su spojene kosim kratkim linijama. Može se reči da je to pletene traka koja uokviruje krovnu stranu.

Što se tiče oblika stećaka, također treba korigovati ranije podatke iz literature. Navedeno je da je na nekropoli 65 sanduka i 2 sljemenjaka. Tačno je da su dva stećka sljemenjaka, može se trvrditi da su 4 stećka u obliku ploče, za 15 stećaka se ne može ustanoviti oblik zbog utonulosti i prevelike oštećenosti. Jedan stećak u groblju je u obliku male krstače, po načinu obrade vjerovatno je srednjovjekovni. Jedan stećak je sanduk čija je jedna bočna strana niža u odnosu na drugu stranu, tako da je krovna strana nageta na bok, što nije tako čest oblik. Nakon čišćenja nekropole moći će se ustanoviti oblici stećaka kod kojih sada to nije moguće.

Tri manje nekropole stećaka nalaze se sjeverno od sela na finom i pristupačnom terenu, dvije nisu puno zarasle u vegetaciju, na košenoj su livadi. Brojno stanje je nepromjenjeno u odnosu na starije podatke iz literature. Jedan stećak je većih dimenzija i izgleda impresivno. Na nekropoli najbližoj do sela, na kojoj ima 25 stećaka, 4 stećaka je evidentirano da su ukrašeni (Bešlagić, 1967.102.). Dva skromno, imaju samo jednu uzdužnu liniju. Na jedanom od ova dva i danas je vidljiva uzdužna linija, dok se na drugom ne primjetiti. Treći ukrašeni je podijeljen uzdužnom linijom, a na jednoj je polovini ukras krsta, no ni on nije sada vidljiv. Stećci su puno potonuli, zarastaju u travu i obrasli su mahovinom, zbog toga se neki ukrasi ne vide. Jedan stećak se posebno izdvaja svojim ukrasima. Na njemu je prikaz ruke povijene u laktu koja otvorene šake drži mač uperen u neku životinju za koju se smatra da je lav. Istina, naznačeno je sa upitnikom ”(?)” i da je moti veoma oštećen (Bešlagić, 1967.102.). Zaista se ne može tvrditi da se radi o lavu, jer je prikaz životinje najviše oštećen gdje je glava. Ovaj ukras treba smatrati kao prikaz psa.

Skoro indetičan ukras ovome iz Trebečaja, postoji na jednom stećku na nekropoli Nekuk kod Stoca, ruka koja drži mač uperena u glavu tačnije u otvorena usta slične životinje (Bešlagić, 1958. 157.; Wenzel, 1964. 303. Tab. LXXIX). S razlikom da je na ovom prikazu životinje bolje i više naglašene stopala i kanđe, dok je prikaz ruke potpuno isti na oba stećka.

Kada se analiziraju scene lova na životinje prikazane na stećcima, može se zapaziti da na većini tih scena napad čovjeka je prikazan tako da čovjek napada životinju s leđa, samo u 4 slučaja napad je prikazan s prijeda na životinju. U dva slučaja je to napad u stomak životinje, a u druga dva je napad na glavu.

 

Mejtaš od stećka

Trebečaj – i ovo je stećak

U zagrljaju zemlje

”Lav” iz Trebečaja (Bešlagić, 1967.102.)
Raspored nekropola ispod sela